1. Πλατεία-Ασβεσταριά-Κονάκια-Σταυρός (Τεστ)

marche Απόσταση 6,38 χμ
icon montre   Ενδεικτικός χρόνος
 1.30'
 icon diff Δυσκολία
 Εύκολη
 icon deniv  Υψ. Διαφορά  375μ
  Προαιρετικές κατευθύνσεις Δύο

2. Πλατεία-Μούσχο-Λάκκος-Διαλονή

 

marche  Απόσταση  6,16 χμ
 icon montre  Χρόνος  1.30'
 icon diff  Δυσκολία  Εύκολη
   Υψ. διαφορά  376μ

3. Σταυρός-Συράκο-Γκιώναλη-Κονάκια

marche  Απόσταση  12,5 χμ
 icon montre  Χρόνος  3.00'
 icon diff  Δυσκολία  
 icon deniv  Υψ. διαφορά   800 μ
jaune Προαιρετική διαδρομή