ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Του Πολιτιστικού Συλλόγου

 

Κρανιάς Ασπρσποτάμου-Καλαμπάκας

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

 

ΕΔΡΑ ΚΑΙ     ΣΚΟΠΟΙ

 

Άρθρο 1ο.

 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία 'ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ" ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ" με έδρα την Κρανιά Ασπρσποτάμου το καλοκαίρι    και τα Τρίκαλα το χειμώνα·

 

Άρθρο 2ο.

 

Σκοποί τού Συλλόγου είναι:

 

α. Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη διατήρηση των παραδόσεων τού χωριού και την προβολή του.

 

β. Η σύσφιξη των  σχέσεων μεταξύ των Κρανιωτών οπουδήποτε και αν κατοικούν.

 

γ. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και την υποβοήθηση παρόμοιων εκδηλώσεων μεταξύ των νέων. 

 

δ. Η δημιουργία Μουσείου για τη στέγαση,  τη διαφύλαξη και τη συντήρηση κάθε λαογραφικού και ιστορικού υλικού ή στοιχείου πού σχετίζεται με το χωριό και την ευρύτερη περιφέρεια. Η επίτευξη των σκοπών αυτών  πραγματοποιείται  με τη διοργάνωση πολιτιστικών γενικά εκδηλώσεων είναι ενδεικτικά οι θεατρικές παραστάσεις,  οι κινηματογραφικές προβολές,  η διοργάνωση διαλέξεων,  η δημοσίευση βιβλίων,  μελετών και τουριστικών οδηγών τού χωριού και τού Ασπροποτάμου γενικότερα, η δημιουργία, μουσικών και χορευτικών συγκροτημάτων η διοργάνωση εκθέσεων, η δημιουργία  ιματιοθήκης λαϊκών ενδυμασιών,  η διοργάνωση εκδρομών καθώς και η συνεργασία με ομόλογους συλλόγους τής περιοχής Ασπροποτάμου και με συλλόγους Ακροποταμιών τού εσωτερικού και τού εξωτερικού) και η εκτέλεση κάθε έργου πού θα βοηθούσε στον εξωραϊσμό τού χωριού και των οικισμών της περιφέρειάς του (όπως η προστασία των δασών και η αναδάσωση ορισμένων  γυμνών  εκτάσεων,  η συντήρηση και επισκευή εκκλησιών  και των μοναστηριών τής περιοχής,  η κατασκευή και συντήρηση  των  δρόμων    και ο   διορισμός οικοφύλακα κατά τη χειμερινή περίοδο.

 

Άρθρο 3ο.

 

Για την  εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών    αυτών ο  σύλλογος συνεργάζεται με όλες τις αρχές  (διοικητικές,   εκκλησιαστικές και λοιπές)  με ομοειδείς συλλόγους καθώς    και με καθένα που θα μπορούσε να συμβάλλει στην επιτυχή εκπλήρωση    τους, πάντοτε μέσα στα πλαίσια τού νόμου και μακριά από κάθε ανάμιξη στην πολιτική.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 4ο.

 

Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται όλα τα ενήλικα άτομα πού επιθυμούν, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής, τους,   ύστερα από έγγραφη αίτησή τους προς τη Διοίκηση τού Συλλόγου,  ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε μέλους τού Δ.Σ. τού Συλλόγου,  θεωρούνται αυτοδίκαια μέλη τού Συλλόγου όλοι όσοι  υπέγραψαν την  ιδρυτική πράξη. Με το χαρακτηρισμό "επίτιμα μέλη" εγγράφονται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. τού Συλλόγου,  άτομα πού επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου ή άτομα πού προσέφεραν ειδικές εξαιρετικές υπηρεσίες αρκεί η απόφαση αυτή να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 5ο

 

Εκτός από τα επίτιμα μέλη τα υπόλοιπα- χαρακτηρίζονται τακτικά τακτικά τα οποία υποχρεούνται να καταβάλουν εκατό (100) δραχμές σαν δικαίωμα εγγραφής και χίλιες (1000) δραχμές για ετήσια συνδρομή, καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

 

Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξομειώνονται ύστερα από απόφαση τής Γενικής Συνέλευσης. Η καθυστέρηση οποιασδήποτε από τις παραπάνω εισφορές για χρονικό διάστημα πέρα από ένα χρόνο, στερεί από το μέλος το δικαίωμα της ψηφοφορίας και τής συμμετοχής στις γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου και συνεπάγεται τη διαγραφή του από μέλους του Συλλόγου ύστερα από σχετική απόφαση τού Δ.Σ. τού Συλλόγου, ενώ τα ποσά πού έχουν καταβληθεί μέχρι τότε με τη μορφή συνδρομών μένουν σε όφελος τού Συλλόγου.     

 

Μέλος πού διαγράφτηκε, επειδή καθυστέρησε την καταβολή συνδρομής ή συνδρομών, επανεγγράφεται αφού προηγουμένως καταβάλει τις συνδρομές που είχε καθυστερήσει καθώς και κάθε οικονομική υποχρέωση πού στο μεταξύ η Γενική Συνέλευση έχει ορίσει.

 

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το Σύλλογο αρκεί να το γνωστοποιήσουν στο Δ.Σ. τού Συλλόγου τρείς (3)  μήνες πριν από τη λήξη τού λογιστικού έτους τού Συλλόγου, πού αρχίζει την 1η Αυγούστου και λήγει την 3Ιη Ιουλίου τού επομένου έτους. Τα μέλη πού αποχωρούν δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία τού Συλλόγου.

 

Άρθρο 6o.

 

Τα τακτικά μέλη τού Συλλόγου έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Άρθρο 7ο.

 

   Πόροι τού Συλλόγου είναι τα χρηματικά ποσά πού προέρχονται από τις συνδρομές και την καταβολή τού δικαιώματος εγγραφής των μελών, από τις έκτακτες εισφορές, τις δωρεές προς το Σύλλογο και τυχόν κληροδοτήματα καθώς και τα οποιαδήποτε έσοδα πού έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. τού Συλλόγου. Όμοια, πόροι τού Συλλόγου είναι τα κέρδη από διαλέξεις, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, χορούς, εράνους και εκδρομές. Ακόμη κάθε αρωγή προς το Σύλλογο από μέρους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και οποιουδήποτε κρατικού ή ιδιωτικού φορέα.

 

Άρθρο 8ο.

 

Όποιος προσφέρει στο Σύλλογο τουλάχιστον εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές μια φορά ή κατά καιρούς μέσα σ' ένα χρόνο ονομάζεται "δωρητής" Όποιος προσφέρει πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές τουλάχιστον ονομάζεται "Ευεργέτης" και τέλος όποιος προσφέρει πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές ονομάζεται "μέγας ευεργέτης". Τα ονόματα τους αναγράφονται- σε χωριστούς πίνακες πού αναρτώνται στα γραφεία τού Συλλόγου. Τα παραπάνω, ποσά, μπορούν να αυξομειώνονται ύστερα από απόφαση τής Γενικής Συνέλευσης. 

 

H αναγραφή κάποιου σαν "δωρητή ή "Ευεργέτη" ή "Μέγα Ευεργέτη" γίνεται ύστερα από απόφαση τού Δ.Σ. τού Συλλόγου έστω και αν οι προσφορές δεν γίνονται σε χρήμα αλλά σε πράγματα χρήσιμα για την εκπλήρωση των σκοπών τού Συλλόγου και για τα οποία η Γενική Συνέλευση, ύστερα από σχετική εισήγηση τού Δ.Σ. τού Συλλόγου, αποφαίνεται για την αντικειμενική τους αξία.

 

Άρθρο 9ο.

 

Ολόκληρη η σε χρήμα περιουσία του συλλόγου πρέπει να κατατίθεται σε Τράπεζα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Άρθρο 10ο.

 

0 Σύλλογος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 5μελή εξελεγκτική επιτροπή, πού εκλέγονται από τα τακτικά μέλη τού Συλλόγου με μυστική ψηφοφορία, στη Γενική Συνέλευση με τη χρησιμοποίηση ενιαίου ψηφοδελτίου (με δικαίωμα ψήφου τού κάθε μέλους από 1 μέχρι 7 σταυρούς]. Το Δ.Σ. συνεδριάζει μέσα σε πέντε (5) μέρες το πολύ από την ημέρα τής εκλογής του, ύστερα από πρόσκληση τού πρώτου σε σταυρούς μέλους, και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία  του Συλλόγου. Η εξελικτική επιτροπή προεδρεύεται από το μέλος πού είναι, μεγαλύτερο στην ηλικία. Η θητεία των μελών τού Δ.Σ  και τής εξελεγκτικής επιτροπής  είναι.  2ετής.  Όλοι,  όσοι αποτελούν το Δ..Σ.  είναι μετακλητοί και υπεύθυνοι, τόσο προσωπικά, όσο και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.     

 

Άρθρο 11ο.

 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει  στην έδρα τού Συλλόγου ή σε άλλο μέρος μία φορά ,το μήνα προκειμένου για τακτικές συνεδριάσεις    ή όταν χρειαστεί για έκτακτες,   ύστερα από  προηγούμενη πρόσκληση του  Προέδρου ή την έγγραφη αίτηση δύο μελών του,  πού απευθύνεται προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να καλέσει, σε συνεδρίαση τα. μέλη του Δ.Σ.

 

Άρθρο 12ο.

 

Το Δ.Σ. προετοιμάζει τις εργασίες τής Γενικής Συνέλευσης και εκτελεί τις αποφάσεις της, διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις τού Συλλόγου και παίρνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και τη λύση των ζητημάτων πού το απασχολούν. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4)μέλη. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 

Άρθρο 13ο

 

Το Δ.Σ. μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών τού Συλλόγου, κρατάει βιβλία, διπλότυπα πληρωμών και εσόδων, βιβλία πράξεων και βιβλίο αλληλογραφίας.

 

Άρθρο 14ο

 

Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του καλεί με έγγραφο το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να τού παραδώσει τα αρχεία και κάθε τι πού αφορά την οικονομική διαχείριση τού Συλλόγου μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες. Αν προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο ή ένα μέλος του αρνείται ή  δυστροπεί  να παραδώσει,  καλείται  ακόμη μία φορά με  έγγραφα  στο οποίο καθορίζεται 3ήμερη προθεσμία, ύστερα από την παρέλευση της οποίας προβαίνει σε ποινική δίωξη.

 

Άρθρο 15ο.

 

 Εάν κάποιο μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει περισσότερο από τέσσερις (4) συνεδριάσεις από την ημέρα της εκλογής του ή πεθάνει, μπορεί ν' αντικατασταθεί από τον πρώτο επιλαχόντα, με πράξη των υπόλοιπων μελών του. Ή παραίτηση κάποιου μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται με έγγραφο στον πρόεδρο του Δ.Σ., ενώ η παραίτηση ολόκληρου του Δ.Σ. υποβάλλεται στην εξελεγκτική επιτροπή, η οποία είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ.

 

Άρθρο 16ο.

 

Η εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει τη διαχείριση όπως αυτή εκτελείται από το Δ.Σ. και ιδιαίτερα επιβλέπει αν οι πράξεις του Δ.Σ. είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού .και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. Έχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και βιβλία του Συλλόγου και να ζητάει οποτεδήποτε να της επιδειχθεί το περιεχόμενο του ταμείου. Υποχρεούται να συντάσσει έκθεση γύρω από τη διαχείριση του Δ.Σ., την οποία υποβάλλει στη γενική συνέλευση. Συγκαλεί τη γενική συνέλευση όταν νομίζει ότι διακυβεύονται τα συμφέροντα του Συλλόγου και μπορεί να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Άρθρο 17ο.

 

Η εξελεγκτική επιτροπή, μέσα στο μήνα Αύγουστο κάθε χρόνου, προβαίνει στον έλεγχο της διαχείρισης του Δ.Σ. και υποβάλλει το πόρισμά της στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση, ενώ είναι υποχρεωμένη να τοιχοκολλήσει το πόρισμα σε κεντρικό σημείο του χωριού.

 

Άρθρο 18ο.

 

Η παραίτηση κάποιου μέλους της εξελεγκτικής επιτροπής ή όλων των μελών της υποβάλλεται με έγγραφο στο διοικητικό συμβούλιο

 

Άρθρο 19ο.

 

Καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ.

 

0  Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του με οποιαδήποτε δικαστική ή δημόσια αρχή καθώς και με ιδιώτες, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., δίνει το λύγο σ' όσους τον ζητούν και τον αφαιρεί απ' όσους  παρεκτρέπονται, κηρύσσει την, έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων και των συνεδρίασε-ων στα Δ.Σ. βάζει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, διαλύει τη συνεδρίαση σε περίπτωση πού δημιουργηθεί βαριά ατμόσφαιρα και γίνεται αδύνατη η ψύχραιμη λήψη απόφασης από το Δ.Σ.,  υπογράφει τις προσκλήσεις    και τις γνωστοποιήσεις για σύγκληση της γενικής συνέλευσης,   συνυπογράφει μαζί με τον ταμία τα διπλότυπα και εντάλματα εσόδων και εξόδων, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των γενικών συνελεύσεων και κρατάει τη σφραγίδα του Συλλόγου. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και στην περίπτωση σύγχρονης απουσίας του τελευταίου το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος του Δ.Σ.

 

Άρθρο 20ο.

 

Καθήκοντα του Ταμία του Δ.Σ.

 

Ο Ταμίας κρατάει τα ταμιακά β βιβλία του Συλλόγου, εισηγείται στη διοίκηση του συλλόγου όλα τα οικονομικής φύσεως θέματα, τηρεί τα βιβλία και αποδείξεις εσόδων και εξόδων του Συλλόγου, ευθύνεται απέναντι στα Δ.Σ. του Συλλόγου για την ακριβή τήρηση των βιβλίων τού ταμείου και την κανονική λειτουργία του, υποβάλει κάθε τρείς μήνες λεπτομερή  έκθεση εσόδων και εξόδων προς, το Δ.Σ. και ενεργεί, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Συλλόγου. Υποχρεούται να καταθέσει στην Τράπεζα τη σε χρήμα περιουσία του Συλλόγου και στα όνομα του Συλλόγου και δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του ποσό  μεγαλύτερο  των  πενήντα  χιλιάδων   (50.000)   δραχμών.   Το  ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται  με απόφαση της γενικής συνέλευσης.  Για την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από την Τράπεζα χρειάζεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 21ο.

 

Καθήκοντα Γραμματέα του Δ.Σ.

 

0 Γραμματέας κρατάει  το μητρώο μελών, το βιβλίο αλληλογραφίας,  το αρχείο και τα έγγραφα του Συλλόγου,  οφείλει, να παρευρίσκεται  σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., να συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και τα εντάλματα πληρωμών και να μονογράφει τα διπλότυπα των  εισπράξεων.  Τηρεί το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.,  το βιβλίο των γενικών συνελεύσεων, το βιβλίο μητρώου των μελών του Συλλόγου καθώς και το βιβλίο των δωρητών,   ευεργετών κ.λπ. Όταν ο Γραμματεύς απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει  ένας από τους συμβούλους πού ορίζεται από το Δ.Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Άρθρο 22ο.

 

 Τα μέλη του Συλλόγου συνέρχονται  σε τακτική γενική συνέλευση μία φορά το χρόνο και μάλιστα το μήνα Αύγουστο  οπόταν, κάθε δύο χρόνια, διενεργείται και η εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής.  Σ' αυτή τη γενική συνέλευση ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του προηγούμενου και λογοδοτεί το Δ.Σ.  του Συλλόγου.

 

Η Γενική Συνέλευση των μελών συγκαλείται έκτακτα με απόφαση του Δ.Σ.,  όσες φορές κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο  ή όσες φορές το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου, με έγγραφο αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία ν' αναγράφονται οι λόγοι για την  έκτακτη σύγκληση και το θέμα που θα συζητηθεί.  Στην περίπτωση αυτή η Διοίκηση του Συλλόγου υποχρεούται να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) το πολύ  μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Εάν η Διοίκηση του Συλλόγου δεν καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία,  τότε μπορούν να τη συγκαλέσουν αυτοί που έκαναν την αίτηση,  ύστερα από άδεια του αρμόδιου δικαστηρίου.

 

Οι  γενικές συνελεύσεις βρίσκονται  σε απαρτία όταν παρευρίσκεται  το ένα τέταρτο  (1/4) του συνόλου των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Αν δεν  επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη γενική συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη με τα  ίδια απολύτως θέματα μέσα σε δέκα (10) το πολύ μέρες από την ημερομηνία της σύγκλησης της πρώτης και η οποία βρίσκεται  σε απαρτία όταν παρευρίσκονται οποιαδήποτε μέλη.

 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ανάταση του χεριού τον Πρόεδρο της και ένα Γραμματέα. Μέχρι. τη στιγμή αυτής της εκλογής τη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος.

 

Άρθρο 23ο.

 

Οι προσκλήσεις για τις τακτικές γενικές συνελεύσεις περιέχουν τον τόπο,  το χρόνο και τα θέματα για συζήτηση,  υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και γνωστοποιούνται  διαμέσου του ημερήσιου τύπου ή με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Συλλόγου πριν από έξι  (6)  τουλάχιστον μέρες. Για τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις η παραπάνω προθεσμία είναι 48ωρη.

 

Άρθρο 24ο.

 

Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία πάνω σε όλα τα θέματα και  τις υποθέσεις του Συλλόγου και συγκεκριμένα: α) αποφασίζει την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού του Συλλόγου καθώς και την απαλλαγή ή τον καταλογισμό* ευθυνών στα μέλη του Δ.Σ.  ή της εξελεγκτικής  επιτροπής και του Ταμία, β) αποφασίζει σχετικά με την αγορά, υποθήκευση ή εκποίηση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που αποτελούν περιουσία του Συλλόγου, γ) εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής τα οποία  μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε, δ) τροποποιεί το καταστατικού και γενικά αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή από ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζονται από την ίδια, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του νόμου.

 

Άρθρο 25ο.

 

Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ η ψηφοφορία σ' αυτές διενεργείται με ονομαστική κλήση ή μυστικά με τη χρησιμοποίηση ψηφοδελτίων, κατά την κρίση του Δ.Σ. Για προσωπικά ζητήματα, αρχαιρεσίες, λογοδοσίες και γενικά ζητήματα εμπιστοσύνης, η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε μυστική με ψηφοδέλτια.

 

Άρθρο 26ο.

 

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής διενεργούνται κάθε δύο (2) χρόνια κατά τη διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Αυγούστου, αφού προηγουμένως γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού αυτού· Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία διενεργεί τη με μυστική ψηφοφορία εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής.

 

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή ως μέλη του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο Δ.Σ. μέχρι και πριν την έναρξη της ψηφοφορίας αρκεί να εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού αυτού. Ύστερα  από τη διενέργεια της ψηφοφορίας εκλέγονται όσοι επέτυχαν σχετική πλειοψηφία. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση που υποβάλλεται από κάποιο μέλος στη διάρκεια αυτής της γενικής συνέλευσης επιλύεται από την παραπάνω τριμελή εφορευτική επιτροπή με την υποχρέωση να καταχωρίζεται η σχετική απόφαση στα πρακτικά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Άρθρο 27ο.

 

Ο Σύλλογος έχει δική του  σφραγίδα που φέρει στο κέντρο την εικόνα της ιερής Μονής Ύψωσης του Τιμίου Σταύρου της περιοχής Κρανιάς και τις λέξεις "Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς-Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

 

"ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

 

Άρθρο 28ο.

 

Στα μέλη πού στερούνται πόρων ζωής ή πού ασθενούν και δεν είναι ικανά για εργασία λόγω σωματικής ανικανότητας, χορηγείται με απόφαση της γενικής Συνέλευσης, εφ' άπαξ βοήθημα ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

 

Ανάλογα βοηθήματα μπορεί να χορηγήσει και το Δ.Σ. τού Συλλόγου, αλλά μόνο μέχρι το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

 

Άρθρο 29ο.

 

Τα ονόματα μελών του Δ.Σ. πού προσέφεραν δεκαετή υπηρεσία στο Σύλλογο, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αναγράφονται σε πίνακα όμοιο με αυτούς των δωρητών και ευεργετών ο οποίος αναρτιέται ατά γραφεία του Συλλόγου.

 

 

 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Άρθρο 30ο.

 

Η διάλυση του Συλλόγου γίνεται αυτόματα εφόσον παραμείνουν λιγότερα" από είκοσι πέντε (25) τακτικά μέλη. Στην οποιαδήποτε περίπτωση πού ήθελε αποφασιστεί η διάλυση του Συλλόγου από τη Γεν» Συνέλευση χρειάζεται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών είτε πρόκειται για την πρώτη ή την επαναληπτική γενική συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση στηρίζεται στην πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των παρόντων μελών. Μετά τη διάλυση του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται  στην Κοινότητα  Κρανιάς.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

 Άρθρο 31ο.

 

Το παρόν καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικοί αυτού όταν είναι παρόντα το ένα δεύτερο  (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών και με απόφαση που να στηρίζεται στην πλειοψηφία των τριών  τετάρτων (3/4)των παρόντων μελών.

 

Άρθρο 32ο.

 

 Το λογιστικό έτος του  Συλλόγου αρχίζει την 1η Αυγούστου κάθε χρόνο και τελειώνει την 31η Ιουλίου του επόμενου χρόνου.  Κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό ή από τους ειδικούς εσωτερικούς κανονισμούς πού εκδίδονται κατά καιρούς από τις γενικές συνελεύσεις, λύνεται από τη Γενική Συνέλευση πού συγκαλείται για το λόγο αυτό σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 22 του καταστατικού αυτού. Για όλα τα άλλα ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των υπολοίπων σχετικών Νόμων που αφορούν τα Σωματεία.

 

Άρθρο 33ο.

 

Το παρόν καταστατικό αφού διαβάστηκε άρθρο προς άρθρο, ψηφίστηκε στο σύνολό του και κυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου που έλαβε χώρα στην Κρανιά και στο καφενείο του κοινοτικού περιπτέρου την 21η Αυγούστου Ι988 και ώρα 11.30 πμ.

 

 

Κρανιά 21-8-88

 

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ